Statystyka pytania na egzamin

. Co jest celem rotacji varimax?
2. Co jest przyporządkowane każdej wartości zmiennej w histogramie skumulowanym?
3. Co należy obliczyć, aby określić siłę wpływu manipulacji eksperymentalnej w analizie wariancji?
4. Co oznacza pojęcie estymator efektywny?

5. Co oznacza wartość współczynnika tolerancji w analizie regresji bliska 1?
6. Co to jest macierz rotowanych składowych?
7. Czego odpowiednikiem jest test Friedmana?
8. Do czego służy metoda najmniejszych kwadratów?
9. Do czego służy miara K-M-O?
10. Jak nazywają się zmienne losowe które mogą przyjmować wartości z nieskończonego zbioru?
11. Jaka jest relacja pomiędzy wariancją całkowitą przed i po redukcji wymiarów w analizie czynnikowej?
12. Jaki się oblicza stopnie swobody dla wariancji wewnątrzgrupowej w jednoczynnikowej analizie wariancji? (n – liczba pomiarów, k – liczba grup)?
13. Jaki test służy do sprawdzania hipotez o istotności kontrastów?
14. Jakich nazw używa się na określenie błędu polegający na odrzuceniu hipotezy zerowej wtedy, gdy jest ona w rzeczywistości prawdziwa?
15. Jakie jest podstawowe kryterium odrzucania hipotezy zerowej ustalone przez Ronalda Fishera?
16. Jakie są parametry rozkładu F?
17. Jakiego testu należy użyć by stwierdzić, czy liczebności odpowiedzi z różnych kategorii są od siebie niezależne
18. Od czego zależy wielkość sumy kwadratów?
19. Przy pomocy jakiej analizy zweryfikujesz następujące pytanie badawcze: Badacz chciał sprawdzić czy różne alkohole wpływają na poziom agresji badanych. Badani zostali podzieleni na grupy w których serwowano: wino, piwo lub wódkę, a następnie przy pomocy kwestionariusza mierzono poziom agresywności.
20. W jakim punkcie linia regresji przetnie oś OY w sytuacji gdy liczba osób badanych to 45, SD= 15, M = 90, stała równania regresji to 13, a współczynnik regresji jest równy 0,5

1. W jaki sposób można zapisać dane przygotowane do analizy wariancji tak, aby możny byłoby w tej samej sytuacji przeprowadzić analizę regresji

w przypadku analizy jednoczynnikowej – tak samo
w przypadku analizy wieloczynnikowej należy zakodować każdą zmienną anova w postaci tylu zmiennych regresji ile jest zmiennych niezależnych anova. W gruncie rzeczy dane są takie same, trzeba tylko wiedzieć jakie grupy mają wartości wyższe a jakie niższe i co to będzie znaczyć dla wyników analizy regresji

2. Jaka jest relacja między sumami kwadratów i wartościami testów F dla analizy wariancji i analogicznej analizy regresji

w regresji liczymy sumą kwadratów dla całego modelu i dla błędu – test F to podzielenie wariancji regresjie przez błąd
W przypadku jednoczynnikowej anova jest tak samo
W przypadku wieloczynnikowej anova też można to policzyć (w spss to jest pod nawzą model) ale z reguły bierze się pod uwagę sumy kwadratów dla poszczególnych czynników oddzielnie.

3Testy F liczy się dzieląc wariancje związane z działaniem każdego czynnika oddzielnie przez wariancję błędu

4. Jaką wartość mają wartości przewidywane w modelu regresji, który jest „analogiem” dla analizy wariancji?
Są to średnie w grupach

5. Od czego zależy liczba wartości oczekiwanych, które można przypisad osobom badanym w regresji wielorakiej
Od liczby zmiennych niezależnych w regresji (predyktorów) – jest ich tyle samo

6. Jaka jest relacja pomiędzy liczbą wymiarów w modelu regresji i liczbą predykatorów
Liczba wymiarów jest zawsze o 1 większa niż liczba predyktorów (ten jeden wymiar więcej to zmienna zależna)

7. Jaka jest relacja między wykresem rozrzutu dla danych surowych i wykresem rozrzutu dla danych standaryzowanych
Wyglądają dokładnie tak samo różnię się natomiast wartości na oxi OX i OY (są przeskalowne tak, aby relacja między danymi była identyczna)

8.czym jest wartosc oczekiwana w regresji?

– są to wyniki poszczególnych osób wyliczone z równania regresji

9.relacja miedzy wspolczynnikiem beta a r pearsona?

współczynnik beta równy jest r pearsona przy regresji jednozmiennowej, przy wielozmiennowej tak nie jest

10.od czego zalezy wielkosc reszt?
wielkość reszt zależy od odchyleń rzeczywistych wyników od linii regresji

11.jaka jest hipotez dla f- czy to chodzi o wspolczynnik b?

Nie chodzi w współczynnik beta. Test F w regresji oblicza się dzieląc wariancję dla równania regresji (wartości przewidywane) przez wariancję dla reszt (wartości nieprzewidziane)

12.rownanie dla danych surowych ?

Równanie dla danych surowych oznacza sposób przewidywania rzeczywistych wartości zmiennej Y na podstawie zmiennych X

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *