Statystyka pytania na egzamin 4

 1. – za pomocą wartości jakiej statystyki najczęściej podawane są wyniki Kruskalla – Wallisa, test Friedmana

  za pomocą wartości rozkładu normalnego standyryzowanego z, czyli o średniej 0 i odchyleniu stand 1

  siła efektu i moc testu

  7. Jakie są wartości d Cohena dla trzech poziomów wielkości efektu
  0,2 słaby efekt, 0,5 – średni, 0,8 – duży

  10. Jak jest różnica między eta kwadrat i cząstkowym eta kwadrat
  eta kwadrat to SS dla efektu / całkowite SS, cząstkowe eta kwadrat to SS efekt / (SS efekt + SS błąd)
  Gdy w regresji jest tylko jeden predyktor, wtedy obie wartości muszą być takie same

  26. Jakie kolumny i wiersze powinna zawierać tabelka analizy wariancji?
  odpowiedź w przykładzie pracy domowej – tam jest tabelka z kolumnami i wierszamie

  czy chodzi o to ze mamy wiedziec iz sa zrodla zmiennosci: nieokreslone, miedzy grupami, wewnatrz grup, suma kwadratow, stopnie swobody wariancje i wynik testu F?
  tak, ale lepiej jest używać nazw czynników (np płeć) niż „między grupami)

  8. Co oznacza określenie test chi kwadrat dla rozkładu równomiernego
  rozkład równomierny nie ma parametrów, więc df=5?

  odpowiedziałem Rozkład równomierny nie ma parametrów, więc df = liczba kategorii na które podzielono wyniki minus 1. Jeżeli df=5, to znaczy, że wszytskie wyniki zostały porównane do rozkałdu, w którym było 6 kategorii

  3. Jak wygląda linia regresji, gdy wartości oczekiwane dla wszystkich badanych są takie same?
  Jest równoległa do osi OX

  15. Jakie są dwie najważniejsze własności wariancji ?

  addytywność – wariancje można do siebie dodawać, jeżeli zmienne są niezależne
  „wrażliwość na wartości skrajne” – wielkość wariancji w większym stopniu zależy od wartości, które są odległe od średniej niż od wartości, które są blisko średniej

  kiedy stosuje sie test mediany i jaka statystyke oblicza sie przy tym tescie?
  test mediany stosuje się zamiast jednoczynnikwoej Anova i oblicza się wartość testu chi kwadrat (wartości otrzymane – ile wyników w każdej grupie było powyżej mediany wspólnej dla wszystkich, wartości oczekiwane – ile takich wyników powinno być)

  co oznacza pojecie rozklad zmiennej losowej ?
  rozkład zmiennej losowej to albo zbiór par: wartości zmiennej i prawd. ich otrzymania (dla zmiennych dyskretnych) albo jest to funkcja gęstości, która zależy od różnych parametrów rozkałdu (dla zmiennych ciągłych)

  wartosci otrzymane i oczekiwane w tescie chi kwadrat ?
  wartości otrzymane – czyli liczebności w poszczególnych kategoriach jakie były w badaniu, oczekiwane – liczebności jakie powinny być, gdy porównujemy otrzymane liczebności do jakiegoś teoretycznego rozkładu.

  Jakie sa praktyczne zastosowania wielkosci efektu?
  wielkość efektu pozwala na stwierdzenie, jak silny jest wpływ zmiennej niezależnej na wartości zmiennej zależnej

  Co to sa stopnie swobody ?
  Stopnie swobody – to liczba danych, które mogą mieć dowolną wartość, aby wartość jakiegoś parametru do którego odnoszą się te dane była stała. Na przykład jeżeli rozkład jakieś cechy w populacji ma średnią M i w celu stwierdzenia jaka jest wartość tej średniej wylosujemy próbę 10 elementową, to każde 9 z tych elementów może być dowolne, ale ostatni już nie.

  Co oznacza pojecie wspolzmiennej w analizie kowariancji
  ?
  współzmienna to zmienna niezależna o charakterze liczbowym (w odróżnienie od zmiennej nominalnej w typowej ANOVA)

  Jaka jest struktura wyniku eksperymentu (ogolnego modelu liniowego)?
  odpowiedziałem wyżej

  Jakie sa poczatkowe wartosci wlasne dla zmiennych w analizie czynnikowej ?
  odpowiedziałem wyżej6. Jaka jest relacja pomiędzy liczbą wartości oczekiwanych i liczbą
  możliwych do obliczenia sum kwadratów?

  w analizie wariancjie można obliczyć tyle sum kwadratów ile jest zmiennych niezależnych, oraz wszystkich możliwych interakcji, plus suma kwadratów dla błędów wewnątrz grup

  7. Jaka jest relacja pomiędzy liczbą sum kwadratów a liczbą zmiennych i
  liczbą grup eksperymentalnych?
  liczba sum kwadratów nie zależy wprost od liczy zmiennych ani grup ale od liczby czynników eksperymentalnych

  21. Co jest w liczniku i mianowniku wzorów na wariancję w zależności od źródła efektu.
  w liczniku wariancja dla danego źródła efektu, w mianowniku zawsze wariancja błędu (inaczej niewyjaśniona, wewnątrzgrupowa, niekontrolowana, itp)

  14. Dlaczego wyniki regresji podlegają twierdzeniu Fishera? 
  podlegają jeżeli rozkład badanej cechy jest normalny i ponieważ da się podzielić całkowitą sumę kwadratów na sumy w zależności od źródła zmienności (regresja i błąd)

  9. Jedno z założeń analizy regresji dotyczy normalności rozkładu …. Czego?
  i przy pomocy jakiej statystyki można to stwierdzić?
  było na klasówce: chodzi o rozkład reszt i test Durbina – Watsona

  1. W jaki sposób analiza czynnikowa została wykorzystana w badaniu inteligencji przez Ch. Spearmana 

  Spearman wykorzystał do sprawdzenia, że z inteligencją związany jest czynnik g

  4. Na czym polega procedura redukcji wymiarów w analizie czynnikowej?
  polega na „usunięciu” wymiarów, które mają najnmniejszą wariancją dla nowych zmiennych

  Zdarzenia niezależne – prawdopodobieństwo sumy i iloczynu ?
  2 własnosci wariancji ?

  suma kwadratow odychlen wyniki odcylaja sie od ?
  wartości oczekiwanych

  wartosci sum kwadratu wynosza 0? kiedy wartosci srednie rowne sa 0 ?
  kiedy wszystkie wyniki są takie same

  licznik i mianownik sum kwadratow i stopni swobody na wariancje ?
  każdy wzór na wariancją to suma kwadratów podzielona przez liczbę stopni swobody

  wartosci stopni swobody w anova?
  dla każdego czynnika liczba poziomów minus 1, do tego df dla interakcji i to co zostaje do df dla błędu

  kiedy odrzucamy ho w analizie wariancji ?
  kiedy prawd. dla F jest mniejsze od kryterium, czyli z reguły mniejsze od 0,5

  efekty głowne i efekty wyzszych rzedow?

  efekty główne do wpływ oddzielnie każdego czynnika, efekty wyższego rzędu do różne interakcje cyznnikówe

  interakcja 2 zmiennych w raporcie ? jaka jest?

  odpowiedź byłaby zbyt długa – chodzi o to, jak ciągłym tekstem opisać interakcję

  typy interkacji 2 zmiennych ?
  ogólnie rzecz biorąc dwa: albo linie na wykresie się przecinają albo jedna jest mniej więcej równoległa do osi OX a druga ukośna, co w raporcie trzeba opisać ciągłym tekstem

  kolumny i wiersze w analizie wariancji ?
  podałem w przykładzie do pracy domwoej

  jak sie suma wartosci dla wspolczynnikow kontrastu ?
  suma dla kontrastu jest zero

  trend kwadratowy ?
  najpierw średnie maleją, potem rosną albo najpierw rosną potem maleją. Wykres ma kształt litery U lub U do góry nogami

  w jaki sposob rozbijana jest calkowita suma kwadratow z uwzglednieniem
  efektow interakcji ?

  są oddzielnne sumy kwadratów dla czynników i dla iterkacji

  dlaczego zamiast jednoczynnikowej analizy wariancji nie mozna stosowac
  serii testow t dla par pomiarow ?

  bo wtedy jest większa szansa, że nieistotna różnica między jakąś parą średnich okaże się istotna

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *