Statystyka pytania na egzamin 3

Temat 7:

2. Kiedy można popełnić błąd I rodzaju a kiedy błąd II rodzaju (s. 395) kwestionariusz psychologiczny on line 

– błąd I rodzaju (alfa)- polega na odrzuceniu hipotezy zerowej wtedy, gdy powinna być przyjęta; to ogłaszanie zależności, których w rzeczywistości nie ma, tzw. błąd radykała.

-błąd II rodzaju (beta)- polega na przyjęciu hipotezy zerowej wtedy, gdy tak naprawdę należałoby ja odrzucić, tzw. błąd konserwatysty.

5. Jaka jest relacja między mocą testu i wielkością badanych próbek (wykład)

– Im większa próbka, tym bardziej wypukłe rozkłady średnich (mniejsze SD), a co za tym idzie większa moc testu.

– Moc testu jest wprost proporcjonalna do liczby obserwacji.

9. Co oznacza pojęcie „przekształcenie liniowe”? test osobowości on line

to takie przeształcenie, które można opisać za pomocą wzoru Y=AX + B

8. Co oznacza sformułowanie: „Wartośd zmiennej zależnej jest liniową kombinacją wartości zmiennych niezależnych
To oznacza to samo co pytanie wyżej, ale dla większej liczby zmiennych niezależnych, czyli Y = AX1+AX2+…+B

5. W jakim celu i w jakich sytuacjach stosuje się analizę kowariancji
analizę kowariancji stosuje się wtedy gdy są co najmniej dwie zmienne niezależne i jedna ma charakter kategorialny (jak w ANOVA) a jedna jest liczbowa (jak w regresji)

6. Co oznacza pojęcie współzmiennej w analizie kowariancji?
To oznacza, że dwie zmienne od siebie zależą, czyli wraz ze wzrostem wartości jednej wartość drugiej rośnie lub maleje (zależność wprost lub odwrotnie proporcjonalna)

3. Jaką wartośd mają wartości przewidywane w modelu regresji, który jest „analogiem” dla analizy wariancji?
Już odpowiadałem chyba: to wartości wyliczone z równania regresji, czyli punkty na linii regresji

5. Jaka jest relacja między mocą testu i wielkością badanych próbek
odpowiedź powyżej

22. Jakie dwie statystyki pomagają w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu analizy czynnikowej test KMO – czy można wykonać analizę czynnikową (nie mówiłem chyba) i test F czyli czy wyjaśniona wariancja jest istotnie większa od niewyjaśnionej)

20. Jak wygląda macierz rotowanych składowych w analizie głównych składowych
to tabelka w jednej kolumnie są nowe zmienne, w kolejnych współczynniki korelacji tych zmiennych ze starymi, po rotacji, czyli tak, aby wariancja każdej nowej zmiennej była jak największa

21. W jaki sposób interpretuje się „treść” czynników test osobowości on line
To wymaga wprawy i doświadczenia – najczęściej na podstawie jakiejś teorii psychologicznej i przede wszystkim treści pytań „wchodzących” do danego czynnika

14. Jakie są początkowe wartości własne dla zmiennych w analizie czynnikowej
dla wszystkich zmiennych początkowe wartości własne są równe 1

6. Czym są wartości oczekiwane (przewidywane) w analizie czynnikowej 
Wartości oczekiwane w analizie czynnikowej to wyniki osób badanych wyrażone w postaci nowych zmiennych

2. Co oznacza określenie hiperpłaszczyzna?
Jest to ogólnienie słowa płaszczyzna. Płaszczyzna ma dwa wymiary, przestrzeń 3, a hiperpłaszczyzna więcej niż 3. Nie można tego przedstawić graficznie, ale można w postaci liczb, na przykład 4 wymiarowa hiperpłaszczyzna to nic innego jak to, że wynik każdej osoby to są cztery liczby (czyli z reguły cztery różne zmienne) test osobowości on line

15. Od czego zależy liczba stopni swobody dla modelu regresji 
od liczby zmiennych niezależnych, czyli predyktorów

3. Czym są wartości oczekiwane w regresji?
odpowiedziałem powyśej

28. Jak powinny być zapisane dane, jeżeli ma być przeprowadzona analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami?
przykład jest na slajdzie

10. Ile parametrów ma rozkład F, od czego zależą wartości tych parametrów 
rozkład F ma dwa parametry – liczbę stopni swobody związaną z wariancją w liczniku i liczbę stopni swobody związaną z wariancją w mianowniu. I właśnie od tych liczb stopni swobody zależy wielkość tych paremetrów (są takie same jak te liczby stopni swobody)

4. Jaka jest relacją pomiędzy liczbą możliwych wartości oczekiwanych a liczbą czynników eksperymentalnych i liczbą zmiennych 
Na to już chyba odpowiedziałem. W analizie wariancji dla każdej osoby można utworzyć tyle wartości oczekiwanych ile jest czynników i tyle ile jest możliwych interakcji (kombinacji czynników). Dodatkowo każdemu można przypisać całkowitą wartość oczekiwaną

3. Czym są wartości oczekiwane w analizie wariancji 
To właśnie napisałem wyżej

jakie jest prawdopodobieństwo sumy i iloczynu zdarzeń niezależnych
Prawd. sumy to suma prawdopobieństw, prawd iloczynu to iloczyn prawdopodobieństw

analiza regresji

17. Jaka jest hipoteza zerowa dla testu F w regresji
Hipoteza zerowa dla testu F zawsze jest taka sama – wariancja w liczniku nie jest większa od wariancji w mianowniku czyli F jest mniejsze lub równe 1

10. Co oznacza stwierdzenie, że zależność między zmiennymi nie ma charakteru liniowego? W jakich sytuacjach znanych z psychologii spotyka się takie nieliniowe zależności?

zależność jest nielioniowa jeżeli wartości zmiennej zależnej nie układają się według linii prostej lub płaszczyzny (czyli nie wedłu równania Y = AX + B). Przykładem jest prawo Yerkesa – Dodsona gdzie wykres ma kształt owróconej litery U a nie linii prostej

12. Co oznacza wartość statystyk tolerancji test osobowości on line

wartość statystyki tolerancji to miara wzajemnych korelacji zmiennych niezależnych. Im mniejsza jest tolerancja zmiennej, tym bardziej nadmiarowy jest jej wkład w równanie regresji. Oznacza to, że jest ona zbędna w świetle wkładu pozostałych. Jeśli tolerancja jest równa (lub bardzo bliska) 0, to nie możemy obliczyć współczynników równania regresji. Tolerancja powinno być więc większa niż 1 (maksymalna wartość to chyba 2)

analiza czynnikowa

11. Jaka jest relacja między wariancją wyjaśnioną a wariancją całkowitą w przypadku redukcji wymiarów
wariancja wyjaśniona nie może być w takim przypadku większa niż wariancja całkowita

testy nieparametryczne

4. Jakie wartości dla każdej pary pomiarów oblicza się w teście znaków test osobowości on line
Oblicza się znak różnicy, czyli wynikiem dla każdej pary jest albo plus albo minus (w spss to chyba jest zapisywane jako 1 i 0)

8. Co oznacza określenie test chi kwadrat dla rozkładu równomiernego
oznacza pórównanie rzeczywistych wyników z rozkładem równomiernym, co to za rozkład napisałem wcześniej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *