statystyka pytania na egzamin 2

13.jaka jest istotnosc wspolczynnika regresji ?przy pomocy jakiego testu ?- t

Istotność współczynników regresji jest różna, to czy dany współczynnik istotnie różni się od zera czy nie sprawdza się przy pomocy testu t Studenta

14.jak oblicza sie standaryzacje zmiennych i kiedy?

Każde dane można zawsze standaryzować. Wyniki pojedynczych osób zamienia się na wartości standaryzowane czyli najpierw odejmuje się średnią, a potem to co wyjdzie dzieli przez wielkość odchylenia standardowego

15. jakim wartosciom rzeczywistym odpowiadaja wartosci standaryzowane0.1?

0 – średnia, 1 – jedno odchylenie standardowe

Relacja miedzy liczba wymiarow modelu regresji r i liczba predyktorow?
Liczba wymiarów jest 1 jeden większa od liczby wszystkich predyktorów

16.Roznica w algorytmie obliczeniowym jaka jest w przypadku metody wprowadzania?
W przypadku metody wprowadzania do modelu regresji najpierw wprowadza się predyktor, który ma największą wariancję dla wartości przewidywanych, potem kolejne hierarchicznie według tego samego kryterium

17.Jaki jest test do wpsolczynnika regresji ? jaka jest hipoteza zerowa i stopnie swobody dla testu ?
test t Studenta, hipotza zerowa b lub beta = 0, df = N-k-1, gdzie k to liczba predyktorów

Z czym laczy sie pojecie utrata informacji ?
W analizie czynnikowej z redukcją wymiarów

Na jakie elementy skladowe mozna rozlozyc wariancje calkowita w analizie ?
W analizie czynnikowej, jak zawsze: wartości przewidywane, czyli w nowych wymiarach i wartości nieprzewidywane. Wartości nieprzewidywne istnieją tylko wtedy, gdy nowych wymiarów jest mniej niż starych

2 zasady przy ustaleniu liczby czynnikow?
Wartości własne wyższe niż 1, wykres osypiska

Relacja miedzy czynnikiem a procentem wariancji ?

Z każdym czynnikiem jest powiązany procent wyjaśnionej wariancji

Jaka jest relacja pomiędzy liczbą wymiarów w modelu regresji i liczbą
predyktorów

Wymiary=liczba poredyktorów +1
Jakim wartościom rzeczywistym odpowiadają wartości standaryzowane 0 i 1. 
Wartość stand. 0 – odpowiada zawsze średniej arytmetycznej, a 1 – to średnia plus jedno odchylenie standardowe

Temat 6:

3. Co oznaczają pojęcia: rozkład zmiennej losowej i rozkład statystyki testu

– rozkład zmiennej losowej- to rozkład zmiennej zależnej (który jest testowany)

– rozkład statystyki testu- rozkład wyników testu możliwych do uzyskania, gdy hipoteza zerowa jest prawdziwa

(czy taka odpowiedź wystarczy?) – wystarczy, można dodać, że w obu rozkładach na osi OY jest gęstość prawdopodobieństwa jeżeli zmienna jest ciągła i prawie zawsze dla statystyki testu (z wyjątkiem testów nieparametrycznych, ale ich wyniki i tak z reguły są przekształcane na rozkład stand z)

6. Co oznacza pojęcie „rozkład równomierny” (s. 463,464)

– Rozkład, który nie ma parametrów. Wartości oczekiwane są takie same dla wszystkich.

rozkład równomierny powstaje przez podzielenie liczby obserwacji przez liczbę kategorii na które są podzielone. Na przykład liczba głosujących jest podzielona przez liczbę kandydatów

7. Ile stopni swobody ma rozkład chi kwadrat (s.420)

df = (w-1) x (k-1) z książki

w- liczba poziomów jednej zmiennej niezależnej

k- liczba poziomów drugiej zmiennej niezależnej

df= r-k-1 ??? ze slajdu

(to chyba nie jest to samo?)

rozkład chi kwadrat stosuje się w dwóch wersjach. Pierwsza wersja (górna liczby stopni swobody) dotyczy rozkładu chi kwadrat przy teście niezależności (o czym nie mówiłem na wykładzie)
druga wersja dotyczy rozkładu chi kwadrat przy porównywaniu otrzymanego rozkładu danych z jakimś rozkładem teoretycznych. r – to liczba kategorii, k – liczba parametrów rozkałdu

8. Co oznacza określenie test chi kwadrat dla rozkładu równomiernego (s. 463)

– Test, który sprawdza zgodność danych z rozkładam równomiernym. Hipoteza zerowa brzmi: otrzymany rozkład nie różni się istotnie od rozkładu równomiernego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *